VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v
súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je UrFit Food
s.r.o., M.R. Štefánika 462/7 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 54265983, DIČ: 2121681672
(ďalej len Predávajúci) a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na
internetovej stránke Predávajúceho, a to na www.urfitfood.net.

Údaje Predávajúceho:
UrFit Food s.r.o.
IČO: 54265983
DIČ: 2121681672
Predávajúci nie je platca DPH

Kontaktné údaje:
Adresa: Gerlachov M.R. Štefánika 462/7 934 01 Levice, Slovenská republika
Tel.: 0915 289 893
E-mail: urfitfood@urfitfood.net

Zodpovedná osoba:
Juraj Urgáč

 1. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná na internetovej stránke
  www.urfithoof.net tovar alebo službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku
  prostredníctvom komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón a pod.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
  rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona
  o ochrane spotrebiteľa.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že
  súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu
  uzavretú na internetovej stránke www.urfithoof.net, ktorý prevádzkuje Predávajúci, na
  základe ktorých Predávajúci dodá tovar a služby prezentované na internetových stránkach
  www.urfithoof.net Kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi Kupujúcim
  a Predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je tovar a služby, uvedené v záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), a to tie produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na stránkach www.urfithoof.net.

II. Spôsob uzatvárania a storno kúpnej zmluvy

 1. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať
  Predávajúcemu poštou, e-mailovou správou alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a
  odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho www.urfithoof.net. Na základe
  riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie jej správnosti a
  úplnosti. Lehota, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru a služieb vrátane
  ceny, prezentovaného na stránke Predávajúceho, je 24 hodín od odoslania akceptácie o
  prijatí objednávky Kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto
  návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim (ďalej len "objednávka").
 2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom
  požadovaných údajov a náležitostí, a to: meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktná osoba,
  fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, počet kusov jednotlivých
  druhov tovaru a služieb, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob
  dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom
  prichádzajú.
 3. Záväzným akceptovaním objednávky Predávajúcim je vystavenie kúpnej zmluvy, a to po
  predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.
  Akceptovanie vystavením kúpnej zmluvy je v prípade zadania platby prevodom na bankový
  účet zasielané e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho, v prípade zadania platby
  dobierkou je akceptovanie kúpnej zmluvy zaslané priamo s tovarom Kupujúcemu. V prípade,
  že sa vyskytne chýbajúci tovar, v záväznej objednávky, ktorý nemá Predávajúci priamo
  skladom, alebo nemá dostatočný počet kusov, zmení sa dodanie a podobne, Predávajúci
  vopred upozorní Kupujúceho a žiada si telefonicky, alebo e-mailom opätovné potvrdenie a
  akceptovanie upravenej objednávky, v prípade, že Kupujúci nesúhlasí, má právo objednávku
  stornovať.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru,
  ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách,
  názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a
  termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne
  iné údaje.
 5. V prípade, že Kupujúci odošle objednávku, môže  ju stornovať kedykoľvek pred expedovaním
  tovaru. Objednávku je možné stornovať elektronickou písomnou formou (e-mailovou
  správou) a telefonicky po dohovore s Predávajúcim. Potvrdenie stornovania objednávky
  oznámi Predávajúci Kupujúcemu elektronickou písomnou formou (e-mailovou), vo
  výnimočných prípadoch telefonicky. Stornovať objednaný tovar pred expedíciou, má kupujúci
  právo bez storno poplatku.
 6. Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku Kupujúceho, ak z dôvodu vypredania
  zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej
  týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke,
  pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O neakceptovaní objednávky
  Predávajúci informuje Kupujúceho telefonicky, poštou alebo e-mailovú správou.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky Kupujúcemu tovar v
  dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom
  potrebným na jeho uchovanie, ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne
  predpisy. Ďalej je Predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo
  elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný
  tovar alebo službu.
 3. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a službu, zaplatiť
  Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
  doručenie tovaru a nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 4. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
  stranami v záväznej akceptácii objednávky.

IV. Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa ponúkaných katalógov Predávajúceho, umiestnených na
  internetových stránkach www.urfithoof.net.
 2. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar alebo službu v lehote
  uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Miestom dodania tovaru alebo služby je miesto
  uvedené v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v
  kúpnej zmluve inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar alebo službu v dohodnutej lehote a na
  dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
 3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru alebo služby v dôsledku nepredvídateľných
  okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od
  výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je
  Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou
  formou (e-mailovú správou) alebo telefonicky a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu
  dodania tovaru alebo služby. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradné (predĺženou) lehotou,
  môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (e-mailovú správou alebo poštou)
  informuje predávajúceho.
 4. Kupujúci má právo po dohode s Predávajúcim pri nákupe z internetovej stránky
  www.urfithoof.net zvoliť si na dodanie tovaru alebo služby osobný odber. Predávajúci vyzve
  Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom k vyzdvihnutiu záväznej objednávky. Kupujúci si
  následne prevezme objednávku na mieste zvolenom Predávajúcim.
 5. Objednávku zasiela Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom vlastnej donáškovej služby.
 6. V prípade, že Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve
  Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala
  osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v
  kúpnej zmluve. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom vlastnej
  donáškovej služby.  Kupujúci je povinný prevziať zásielku.   V prípade odmietnutia prevzatia
  objednávky, vyznačí Predávajúci túto skutočnosť v protokole.
 7. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v
  prípade že si kupujúci objednal tovar alebo službu, ktorú nestornoval resp. neodstúpil od
  zmluvy a zároveň od Predávajúceho neprevzal tento tovar alebo po výzve Predávajúceho si
  neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť.
  Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné
  náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením,
  expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s
  realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má
  právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, najmä tovar ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu a za jeho prítomnosti alebo prítomnosti ním poverenej osoby skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný Kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho protokolu Predávajúceho a tiež vyhotoviť písomný záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka. Ak je to technicky možné, Predávajúci odporúča Kupujúcemu k reklamácii priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a zaslať e-mailom alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu.
 9. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky Predávajúcim a
  Kupujúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade ak tovar nevie
  Predávajúci dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom
  počte) informujeme o tom zákazníka telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade bude
  objednávka odoslaná Kupujúcemu až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u
  Kupujúceho.
 10. Predávajúci expeduje objednaný tovar podľa dohodnutých podrobností v uskutočnenej
  objednávke.
 11. Ku každému tovaru patrí daňový doklad. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu zasielať
  faktúru aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy.

V. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vo výške podľa záväznej
  akceptácie objednávky Predávajúcim (ďalej len kúpna cena) a náklady na doručenie tovaru, a
  to formou dobierky v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet
  Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim.
 2. V prípade, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za
  deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
  Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri
  prevzatí tovaru, ak sa Kupujúci a Predávajúci v kúpnej zmluve nedohodli inak.
 3. Ceny Predávajúceho sú uvedené v EUR. Predávajúci nie je platca DPH. Ceny tovaru a služieb
  sú uvádzané spolu s poplatkom za dopravu.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
  Predávajúceho.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. V
  texte sa pre označenie Slovenská republiky používa označenie SR. Tieto všeobecné obchodné
  podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania
  elektronickej objednávky, ak nie je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
  Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia
  týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto
  objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie,
  najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe
  zmluvné strany. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej
  zmena musí mať písomnú formu.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými
  obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu
  niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo
  nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a
  zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
  alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na
  predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie
  zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §
  12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho
  sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
  prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná
  oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
  vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-
  subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má
  právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
  sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu
  využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná
  na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ
  na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Inšpektorát SOI pre
  Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

Všeobecné obchodné podmienky platia od 1.1.2022